2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين

2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
2ساره بو فروشتن گورينه وه ش ده كه ين
80 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

2ساره بوفروشتن گورينه وه ش ده كه ين 1-Lifan x50 موديلي 2016سه نه ويي تازه يه تا 2025قه تره بوياخي نيه بي بوياخه ته نهايه ك شوختي هه يه مه كينه 18زنجيره هه لمو بوخاري نيه نه كراوه ته وه مه كينه يي به شه رت گيري به شه رت ته بريت به شه رت 63000هه زارروشتوه سپيري شه ريكه ي دانه گيراوه گيرتوماتيكه شه ريكه ويلكه په ماسه فاتي فوله به س به سمه و سلايتنيه 4$گه لا خرامه يي تيايه نرخي 98گه لايه كه ميك محامه له يي تيايه ته قه وره قه يي نيه هه مو گياني به شه رت يه ك دينار مه سره في تيا نيه زه ماني يه ك سالي ماوه له شه ريكه بو زانيني زياتر په يوه ندي بكه به 07701203230يان07508694867 تكايه ئه م ساره يه قه مه ره يه به رزنيه به قه يي بيكاشويكي ته كسيه يه ك په نجه له بيكاشوبه رزتره ئوبتراي مۆدیلی 2010 یەیک چەمەلغی تۆ زێک بۆیاغەو سەقفەکەی جەلاتینەو لە سەر ساغی کراوە و گێر و مەکینەی هیچ کێشەی نیەو بەشەرت وچوار تایەی تازەیە سه نه ويي تازه كراوه ته وه تا 2022هيج خرامه يي تيانيه هه لمو بوخاري نيه ته بريدي به شه رت گرير توماتيكه ده قه وره قه يي نيه كليو مه تر 179000روشتوه نرخي 82$كه ميك محامه له يي تيايه گورينه وه ش ده كه ين

:بینێرە بۆ

نوێترین کاڵاکان