کارگە ی نانو شیرە مە نی

کارگە ی نانو شیرە مە نی
کارگە ی نانو شیرە مە نی
0 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

کارگەی نانو شیرەمە نیو بە رهە می کوردە واری بۆ فرۆشتن سە دە کە ی تویمەلیک ١٥٠م کرێی گونجاوە ستافی لە گە ڵە تە وزیعاتی مارکێتی لە گە ڵە هە مو سلێمانی

:بینێرە بۆ