سەلاجەی مارکەTURBOیابانی اصلی لەمس

سەلاجەی مارکەTURBOیابانی اصلی لەمس
سەلاجەی مارکەTURBOیابانی اصلی لەمس
500 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

سەلاجەی مارکەTURBOیابانی اصلی لەمس قالبی بەفری سەریع بوپەرداح بێ عەیب و بێکێشە لایکی سەلاجە و لاێکی مجەمیدە زوورشاز رەش و التونی مارکەی توربو یابانی خوم پێش 3سال15.50پانزەگەلاۆپەنجادولارم پێداوەئستاش بە11گەلایە ئستائەیفروشم بە5گەلا بوفروشتن نرخ 500دولار ومعاملە سلێمانی گەرەکی راپەرین 07719898633 07501119332فایبەر واتسئاب

:بینێرە بۆ

لە ئەمازۆنەوە