فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002

فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
فرۆشتنی خێر ، پڕۆتۆنی تاکسی کوردستان مۆدێل 2002
37 دۆلاری ئەمریکی
شار: سلێمانی

پڕۆتۆنی تاکسی مۆدێل 2002 ، ڕەقەم سلێمانی تەبرید ، گێڕ عادی، سەنەوی و هەزەی تازە

:بینێرە بۆ