وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر

وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی  ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆر
340 دیناری عێڕاقی
شار: سلێمانی

وه‌نه‌وشه GXR‌ ٢٠١٠ كامل كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ له‌سه‌ر ساغی ناویشی كراوه‌ به‌ ٢٠١٩ گێرو مه‌كینه‌ی نه‌كراوه‌ته‌وه‌ ٦ بستۆن فول مواسه‌فات ناوزه‌رد ساردو شوختی نیه‌ سه‌نه‌وی تازه‌یه‌ له‌سه‌ر ساغی گۆراوه

:بینێرە بۆ